news & activities

1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “ลุ้นทอง ฉลองตรุษ รับปีกุน 2019” 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 62

รายชื่อผู้โชคดี รายการ ลุ้นทอง ฉลองตรุษ รับปีกุน 2019

วันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 30 วัน)

 

รางวัลที่ 1: สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 19,605 บาท รวมมูลค่า 196,050 บาท

 

1.คุณอมรา นาคสถิตย์ โทร. 080-562-9xxx

2.คุณจันทนา โทอาษา โทร. 095-384-8xxx

3.คุณปฏิภาณ ใจเรียบ โทร. 097-291-3xxx

4.คุณธีรวรรณ บางพรรณ โทร. 081-300-0xxx

5.คุณเพียงตะวัน  ยาวิชัย โทร. 084-643-6xxx

6.คุณธีรเดช สัมเจริญ โทร. 081-805-6xxx

7.คุณธัญนันท์ ชินธรรมมิตร โทร.099-624-9xxx

8.คุณจินดารัตน์ ตุลยาภรณ์โชติ โทร.097-923-6xxx

9.คุณลักขณา แซ่เจีย โทร.084-066-7878/02-589-1xxx

10.คุณพิจิกา โล้เจริญรัตน์ โทร.081-816-8xxx

 

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 9,872 บาท รวมมูลค่า 197,440 บาท

 

1.คุณนวลจันทร์ ชื่นภักดี โทร.085-099-2xxx

2.วัชราภรณ์ วงศ์สอน โทร.098-272-0xxx

3.คุณวลี คุณรัตน์พานิช โทร.094-546-2xxx/02-457-4xxx

4.คุณภัทรภร นิธินรางกูร โทร.090-060-0xxx

5.คุณพรสุดา โทร.089-121-9xxx/087-777-3xxx

6.คุณระวิวรรณ หลาวทอง โทร.085-615-8xxx

7.คุณอมรศักดิ์ จรรยา โทร.081-304-2xxx/02-580-1xxx

8. คุณเชษฐา เลื่องลือวงศ์ โทร.081-852-4xxx

9.คุณปางจิต โชติกุลพร โทร.081-295-5xxx

10.คุณปกรณ์ บุญเกิด โทร.095-952-9xxx

11.คุณจิตรา โทร.081-985-6xxx/02-802-3xxx

12.กุลชาติ สุวรรณขจร โทร.081-805-9xxx

13. คุณทิพย์วรรณ ทัดเทียมเพชร โทร.02-370-1xxx/081-628-0xxx

14. คุณชนัญพร โตวรรณสูตร โทร.085-167-3xxx

15.คุณชัยวัฒน์ ศรีสมวงศ์โทร.086-839-5xxx

16.คุณมงคลชัย จินดากวี โทร.083-722-2xxx

17.คุณดวงกมล บุญทำ โทร.090-116-0xxx/064-972-4xxx

18. คุณธีรชัย สองสี โทร.083-127-1xxx

19.คุณแสงเดือน อิ่นใจ โทร.02-465-4xxx/084-012-9xxx

20.คุณยุภาภรณ์ สนโสภณ โทร.081-850-3xxx

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล จำนวน 30 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

 

1. คุณอนิตา โทร.081-488-1xxx/02-476-7xxx

2.คุณวรากร โทร.083-777-8xxx

3.ปริคนา เกิดอิ่ม โทร.085-502-7xxx

4.คุณพลพรรณ ฉัตรวิริยะธรรม โทร.098-275-1xxx/098-275-1xxx

5.คุณกุ๊ก แซ่หยี่ โทร.082-984-4xxx

6.คุณรุ่งนภา สันติชัยนุสรณ์ โทร.098-268-4xxx

7.ชัชชาญ จาธนกานต์ โทร.084-166-6xxx

8.คุณรัชฎา โทร.090-550-5xxx

9.คุณพิพัฒน์ เขมกานนท์ โทร.081-834-0xxx/02-444-3xxx

10. คุณวิไล กลอมจิตเจริญ โทร.081-826-3xxx

11.คุณจันทนา อักษรเจริญสุข โทร.086-393-5xxx

12.คุณนภัสสร ปัทมวิสุทธิ์ โทร.089-678-5xxx/02-801-2xxx

13.คุณสุภาพร จันทร์เสรีวิทยาโทร.085-368-6xxx

14.คุณสมชาย เลาห์รัตนาหิรัญ โทร.081-804-3xxx

15.คุณวิไล สุนทรไชยา โทร.081-924-9xxx

16.คุณนภัค นาคปุรินน โทร.086-038-3xxx/02-806-0xxx

17.คุณอภินันทน์ ศรีปราโมช โทร.081-297-5xxx

18.คุณศภกฤต โทร.099-356-4xxx

19.คุณวนารัตน์ สมบัติไพบูลม โทร.089-459-4xxx

20.คุณบุญมี จิตรรินทร์ โทร.093-978-2xxx

21.คุณเทียมเดช โทร.081-802-0xxx

22.คุณลลิตา โรจน์บันทัต โทร.080-288-1xxx

23.คุณสุภาภรณ์ โทร.081-812-5xxx

24.คุณพรรณธร วงศ์สุวรรณ โทร.083-371-7xxx/044-353-xxx

25.คุณมณีรัตน์ โทร.061-926-1xxx

26.คุณสุนันท์ เชาวดำรงกุล โทร.089-138-3xxx/02-589-2xxx

27.คุณอารีย์ โทร.087-978-8xxx

28.คุณโชติกา พูลแก้ว โทร.095-639-9xxx/02-902-8xxx

29.คุณตฤณนิมมาน ภูมิพิสิฐเดชานนท์ โทร.099-006-5xxx

30.คุณพัชนี อัภศาสตร์ โทร.081-831-6xxx


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 มี.ค. 62 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างฯ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา / ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล ภายในวันที่ 10 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 เท่านั้น / ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% / ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ / สงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้ายกหีบห่อหรือเหมา / พนักงานบริษัทเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา  และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ / ผู้โชคดี มีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น / มูลค่าทองคำ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61 / ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ  จุดขาย