ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์แพลตฟอร์ม

M Online และ Gourmet Market

ประกาศ  วันที่ 25 มีนาคม 2564

 

    บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (“กลุ่มเดอะมอลล์”) ยินดีมอบประสบการณ์ใหม่ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากกลุ่มเดอะมอลล์ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ www.Monline.com และ www.GourmetMarketThailand.com (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า แพลตฟอร์ม”)

    เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้ท่านโปรดศึกษาและทำความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพลตฟอร์ม / การเป็นสมาชิก M Card และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) อย่างถูกต้องและ ครบถ้วนดังนี้ (ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม ที่ www.Monline.com/terms-and-conditions หรือ www.gourmetmarketthailand.com/terms-and-conditions (ข) ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกบัตร M Card / สิทธิประโยชน์สมาชิกM Card / คะแนนสะสม (M Point) ที่ http://www.mcardmall.com และ (ค) นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(“Privacy Policy”) ที่ http://www.monline.com/privacy-policy หรือ www.gourmetmarketthailand.com/privacy-policy

ส่วนที่ 1

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

1. บททั่วไป

    1.1 เมื่อท่านได้เยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม หรือเมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้บริการและได้กดตกลง เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือว่าท่านได้ ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า ข้อตกลงการใช้บริการ”) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่าง ๆ ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้แล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านจำเป็นต้องศึกษาข้อตกลงและนโยบายต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการ

    1.2 กลุ่มเดอะมอลล์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยกลุ่มเดอะมอลล์จะประกาศบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านมีสิทธิยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านยังคงเยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มต่อไป ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์

    1.3 ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการของกลุ่มเดอะมอลล์ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันหรือการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

    1.4 ข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อความในข้อตกลงการใช้บริการของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้บังคับตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

    1.5 ข้อตกลงการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความโดยกฎหมายไทยและไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน และท่านตกลงให้ศาลไทยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายหรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม

    2.1 ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและไม่ว่าจะได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ใด ๆ ของกลุ่มเดอะมอลล์หรือไม่ก็ตาม

    2.2 “แพลตฟอร์ม” (Platform) หมายถึง เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มเดอะมอลล์

    2.3 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหาร จัดการโดยกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น www.Monline.com หรือ www.GourmetMarketThailand.com หรือภายใต้ชื่ออื่นใด

    2.4 แอปพลิเคชัน” (Application) หมายถึง แอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น M Online หรือ Gourmet Market หรือ ภายใต้ชื่ออื่นใด

    2.5 วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. การใช้บริการแพลตฟอร์ม

    3.1 ขอบเขตการให้บริการ

             3.1.1 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ได้แก่ M Online และ Gourmet Market สำหรับบริการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มภายในพื้นที่บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์”)

             3.1.2 พื้นที่บริการจำกัดอยู่ภายในประเทศไทย และขึ้นอยู่กับเครือข่ายการให้บริการจัดส่งสินค้าโดย ผู้ให้บริการขนส่งตามที่ปรากฏหรือแจ้งไว้ในแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

             3.1.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

    3.2 การกระทำที่ต้องห้าม

    ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการต่างๆ ดังนี้ และยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้บริการ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการโดยทันทีหากท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้

             3.2.1 รบกวนหรือทำให้ใช้การไม่ได้ซึ่งการทำงานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม หรือระบบที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้ หรือการคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม

             3.2.2 ปลอม หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์ (Identity)ของบุคคลอื่นหรือข้อมูลขององค์กรใดๆ โดยมิชอบเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนการทำให้เข้าใจผิดว่าท่านกำลังกระทำการแทนบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ

             3.2.3 ใช้แพลตฟอร์มในการนำเข้า ส่ง หรือแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (SPAM) ข้อความขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความซ้ำ หรือข้อความลูกโซ่ หรือซอฟต์แวร์ใดที่เป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์ม

             3.2.4 นำเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นเอกสาร รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์โดยรู้หรืออาจรู้ว่าเป็นการนำเข้าไวรัส หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยกระทำการใด  ที่เป็นการทำให้แพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการรายอื่นถูกรบกวน เสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น

             3.2.5 ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรืออาจนำไปสู่การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ว่าจะได้ยื่นจดทะเบียนหรือไม่ของกลุ่มเดอะมอลล์หรือของผู้อื่นตามกฎหมายไทยหรือนานาประเทศ

             3.2.6 กระทำการใด  ที่เป็นการแก้ไข รบกวน สกัด ทำให้เสีย ก่อให้เกิดความขัดข้อง เจาะหรือแทรกแซงการใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้บริการรายอื่น

             3.2.7 จัดเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม โดยฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มเดอะมอลล์ก่อน

             3.2.8 นำเข้า หรือจัดให้มี หรือส่งเสริมเนื้อหาซึ่งมีลักษณะเป็นอันตราย ผิดศีลธรรม ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ข่มขู่ ลามกอนาจาร หลอกลวง ส่อเสียด น่าตกใจ ก้าวร้าว ฝักใฝ่ทางการเมือง เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มเดอะมอลล์ หรือต้องห้ามตามกฎหมาย

             3.2.9 นำเข้าหรือจัดให้มีข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอันเป็นความลับ หรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคามว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นรวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร บุคลากรของกลุ่มเดอะมอลล์

             3.2.10 นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

             3.2.11 ใช้บริการแพลตฟอร์มนอกเหนือจากการใช้บริการตามนโยบายการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานสากล

4. นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

    4.1 เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ท่านสามารถขอเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าได้ภายใน 14 (สิบสี่วันทำการนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้  ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและการคืนเงินเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

    4.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน เครื่องประดับสตรี เครื่องสำอาง หนังสือ ไส้ปากกา วิกผม และสินค้าลดราคาพิเศษ

    4.3 ในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี เป็นต้น  สินค้าตามสภาพที่ได้รับไว้ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่าง  รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในสภาพสมบูรณ์

    4.4 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้า

             4.4.1 ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความผิดพลาดจากการจัดส่ง หรือ กรณีส่งสินค้าผิด หรือ ไม่ครบจำนวนตามคำสั่งซื้อ หรือท่านไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้าได้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่วันทำการ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมตามที่ได้รับไว้ และท่านต้องแสดงใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้าด้วย

             4.4.2 ภายหลังจากที่ได้รับคำขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้า บริษัทฯ จะตรวจสอบ และแจ้งยืนยันภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ดวันทำการ โดยท่านต้องจัดส่งสินค้าตามสภาพเดิมที่ได้รับไว้พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่าง  รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในสภาพสมบูรณ์คืนกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนดและเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ หรือคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 14 (สิบสี่วันทำการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 

             4.4.3 กรณีการขอคืนสินค้าซึ่งมีของรางวัล ของแถม ของสมนาคุณ บัตรส่วนลด หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกจัดส่งให้ท่านพร้อมกับสินค้า ในกรณีที่ท่านขอคืนสินค้าและรับเงินคืน ท่านต้องส่งคืนสิ่งที่ได้รับเหล่านั้นทั้งหมดกลับมาพร้อมกับสินค้าด้วย

             4.4.4 บริษัทฯ จะเรียกคืนคะแนนสะสมบัตร M Card คะแนนสะสมบัตรเครดิต และคูปองส่วนลดที่ท่านได้รับจากคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายสินค้าที่ถูกบอกเลิกแล้ว

             4.4.5 ในกรณีที่คำสั่งซื้อมีสินค้าหลายชิ้นและได้ใช้โค้ดส่วนลดหรือคูปองส่วนลดในคำสั่งซื้อนั้น  หากท่านต้องการคืนเฉพาะสินค้าบางชิ้น ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดนั้นใหม่อีกครั้ง และอาจเป็นผลให้ท่านอาจจะไม่ได้รับส่วนลดนั้น หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของโค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดนั้น 

             4.4.6 ท่านตกลงรับทราบถึงนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือตามที่ระบุไว้ใน www.monline.com/return-exchange-policy หรือ www.gourmetmarketthailand.com/return-exchange-policy ทั้งในปัจจุบันและตามที่จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    4.5 การคืนเงินในกรณีขอคืนสินค้า

             4.5.1 ภายหลังจากที่ได้มีการอนุมัติคืนสินค้า บริษัทฯ จะคืนเงินภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้ากลับคืนตามเงื่อนไข ดังนี้

                       1. กรณีชำระเงินด้วยบัตรของธนาคาร บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนที่ได้รับชำระผ่านแพลตฟอร์ม เท่านั้น ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารได้เรียกเก็บหรืออาจจะมีเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการโดยตรง โดยจะคืนเงินไปยังบัญชีบัตรธนาคารที่ชำระเงินซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้บริการชำระเงินและ/หรือธนาคารภายในระยะเวลาสูงสุด 2 รอบบิล

                       2. กรณีแบ่งชำระเงินด้วยบัตรของธนาคาร นอกเหนือจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (หากบริษัทฯ อนุมัติคืนสินค้าบางรายการ  เงินจะถูกโอนกลับคืนเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผ่านธนาคารตามที่บริษัทฯ กำหนด

                       3. กรณีชำระเงินผ่านการโอนเงิน บริษัทฯ จะโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ชำระเงิน เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นในการขอรับเงินคืนได้

                       4. กรณีชำระเงินผ่านช่องทางอื่น บริษัทฯ จะโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงิน หรือ บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผ่านธนาคารตามที่บริษัทฯ กำหนด

             4.5.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินด้วยเงินสดในทุกกรณี

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

    5.1 กลุ่มเดอะมอลล์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อทางธุรกิจ ชื่อโดเมน โลโก้ สัญลักษณ์และเนื้อหาอื่น  ที่ปรากฏใน แพลตฟอร์ม รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิทธิข้างต้น เช่น ภาพถ่าย งานกราฟฟิก ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบ รูปแบบหน้าแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อความใด  (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ไม่ว่าจะเป็นที่บังคับใช้ได้ในปัจจุบันหรือที่จะบังคับใช้ได้ในอนาคต ไม่ว่าสิทธินั้นจะได้จดทะเบียนแล้วหรือเป็นสิทธิที่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ และรวมถึงคำขอจดทะเบียนและสิทธิที่จะขอจดทะเบียน และการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนเหนือสิทธิเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

    5.2 ห้ามท่านนำไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข ดาวน์โหลด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แยกส่วนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มเดอะมอลล์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้โดยตรง หรือการนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดัดแปลงภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฎใน แพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มเดอะมอลล์

6. การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น

    6.1 บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงเนื้อหาบางอย่างไว้กับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหายหรือความไม่ถูกต้องทุกกรณี รวมถึงเอกสารข้อมูลใด  ที่อยู่ในเนื้อหาที่จะมีผลตามมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ และท่านตกลงว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นตามเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

    6.2 การเชื่อมต่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีไว้สำหรับการรับรองหรือการแนะนำของบริษัทฯ และไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่มีการเชื่อมต่อไปถึง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าวในทุกกรณี

    6.3 หากท่านแบ่งปันเนื้อหาใดไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันเนื้อหาซึ่งอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ไปยังเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นดังกล่าว

    6.4 ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด  ที่เกี่ยวกับการโฆษณา ข้อความหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ในโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการของกลุ่มเดอะมอลล์หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์ม

7. คำรับรองและการรับประกัน

    บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินต่างๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความถูกต้องและมีความพร้อมในการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่รับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือ ปัญหาทางเทคนิค หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้แพลตฟอร์มในทุกกรณี โดยท่านรับทราบและตกลงว่า

    7.1 การให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ของแพลตฟอร์ม คำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาด

    7.2 บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่มีเหตุขัดข้อง ความผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือไม่พบไวรัสใด 

    7.3 บริษัทฯ ไม่ให้การรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายบนแพลตฟอร์มในทุกกรณี และไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด  ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการไม่รับผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ประกาศลงในแพลตฟอร์มโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้สนับสนุนอื่นใด

    7.4 ข้อแนะนำหรือข้อมูลใด  ที่ได้รับจากกลุ่มเดอะมอลล์ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของกลุ่มเดอะมอลล์ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือเป็นการรับประกันการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

    หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ และเป็นเหตุให้กลุ่มเดอะมอลล์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของกลุ่มเดอะมอลล์ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท่านตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่กลุ่มเดอะมอลล์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของกลุ่มเดอะมอลล์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายเช่นว่านั้น

9. การจำกัดความรับผิด

    9.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่องอันเกิดจากการใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือการสูญเสียรายได้ของท่านซึ่งเป็นผลจากการกระทำของท่านหรือตัวแทนของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในทุกกรณี

    9.2 ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายพิเศษ หรือการสูญเสียรายได้ของท่าน

    9.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการทำงาน การเข้าใช้งานไม่ได้ ความล่าช้าในการเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการติดต่อ การขัดขวางการติดต่อ ปัญหาของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่สูญหายหรือปัญหาการเชื่อมต่อการลักขโมย การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย การประมาทเลินเล่อ หรือเหตุจากการกระทำอื่นใดอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงหรือการใช้งานของแพลตฟอร์ม หรือการดาวน์โหลด หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด หรือการนำข้อมูลสารสนเทศไปยังหรือมาจากแพลตฟอร์ม

    9.4 เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงในแพลตฟอร์มให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อถึงแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ คุณภาพ ความสามารถในการใช้งาน ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ สถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม

10. เบ็ดเตล็ด

    10.1 การโอนสิทธิ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์แทนได้ รวมทั้งโอนสิทธิและหน้าที่ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการนี้ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากท่านก่อน

    10.2 ความขัดแย้ง
ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น หรือนโยบาย หรือประกาศใดๆ มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้ท่านยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นลำดับแรก เว้นแต่บริษัทฯ จะให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น และให้ดุลพินิจดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นที่สุด

    10.3 การสละสิทธิ์
การที่กลุ่มเดอะมอลล์ไม่ดำเนินการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือการเยียวยาหรือใช้สิทธิประการอื่นตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มเดอะมอลล์ เท่านั้น   

    10.4 การเป็นโมฆะบางส่วน
ในกรณีที่เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งข้อตกลงการใช้บริการนี้ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ให้เนื้อหาส่วนอื่นที่สมบูรณ์ยังคงมีผลใช้บังคับและสามารถบังคับใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

11. ช่องทางการติดต่อ

    หากท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หรือแจ้งความประสงค์อื่นๆ หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข 02-239-1234 หรือ 1480 ทุกวันในเวลาทำการระหว่าง 9.00 . – 20.00 และ โปรดระบุช่องทางติดต่ออื่น  (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”)

ประกาศ  วันที่ 22 มีนาคม .. 2564

    โดยที่กลุ่มเดอะมอลล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น กลุ่มเดอะมอลล์จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่กลุ่มเดอะมอลล์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

    กลุ่มเดอะมอลล์ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มเดอะมอลล์ รวมทั้งเพื่อทำความเข้าใจถึงสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ www.GourmetmarketThailand.com/privacy-policy